Privacyverklaring


Veenman+ hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we je op een heldere en transparante manier informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die wij opslaan, bewaren en gebruiken.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Veenman+ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • – Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  – Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Veenman+ is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring vragen hebt hierover, dan kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegeven die onderaan deze Privacyverklaring staan.

  Verwerking van persoonsgegevens van Prospects, klanten of leveranciers

  Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Veenman+ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  Administratieve doeleinden;

  Communicatie over offertes, opdrachten en/of uitnodigingen;

  Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  De aangevraagde offerte, de overeengekomen opdracht.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Veenman+ de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

  Voornaam;

  Tussenvoegsel;

  Achternaam;

  (Zakelijk) Telefoonnummer;

  (Zakelijk) E-mailadres;

  Geslacht.

  Jouw persoonsgegevens worden door Veenman+ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  Gedurende de looptijd van de offerte/overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

  Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Veenman+ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  Het inschrijvingsformulier ‘Nieuwsbrief’.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Veenman+ de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

  Voornaam;

  Tussenvoegsel;

  Achternaam;

  E-mailadres.

  Jouw persoonsgegevens worden door Veenman+ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  Gedurende de periode dat je aangemeld bent.

  Verwerking van persoonsgegevens van abonnees op de magazines Gers!, Onze Haven en SMAAKmag.

  Persoonsgegevens van magazine abonnees worden door Veenman+ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  Administratieve doeleinden;

  Communicatie over het abonnement en de magazines;

  Het verzenden van de magazines.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  Het afgesloten abonnement.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Veenman+ de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

  Voornaam;

  Tussenvoegsel;

  Achternaam;

  Adres;

  Postcode;

  Woonplaats;

  E-mailadres.

  Jouw persoonsgegevens worden door Veenman+ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  Gedurende de periode dat je aangemeld bent en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

  Persoonsgegevens van medewerkers worden door Veenman+ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  De arbeidsovereenkomst.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Veenman+ de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

  Voornaam;

  Tussenvoegsel;

  Achternaam;

  Telefoonnummer;

  E-mailadres;

  Adres;

  Postcode;

  Woonplaats;

  Geboortedatum;

  Salarisgegevens;

  Kopie ID;

  BSN-nummer;

  Bankgegevens.

  Deze persoonsgegevens worden door Veenman+ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  Het verzorgen van de (financiële) administratie;

  Het uitbesteden van werk.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Google Analytics

  Op de website van Veenman+ wordt er analytische data opgeslagen met behulp van Google Analytics. Deze data is niet persoonsgebonden, de informatie die hieruit voortvloeit helpt alleen te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Uiteraard gaat Veenman+ zorgvuldig om met de gegevens die voortvloeien uit Google Analytics.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  Veenman+ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

  De door klanten aangeleverde persoonsgegevens bedoeld voor het uitvoeren van opdrachten worden na levering van de opdracht direct vernietigd. Bij een eventuele nieuwe opdracht waarbij dezelfde persoonsgegevens gebruikt worden, dienen deze gegevens opnieuw aangeleverd te worden.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  Alle personen die namens Veenman+ van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

  Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

  Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

  Voor het aanleveren van persoonsgegevens aan Veenman+ kunnen klanten gebruik maken van onze beveiligde SFTP server;

  Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

  Rechten omtrent jouw gegevens

  Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb jij het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken.

  Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van de door jouw gegeven toestemming, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens

  Veenman+
  Sevillaweg 142
  3047 AL  Rotterdam
  info@veenmanplus.nl
  Telefoon: 010 – 245 33 33